obrazok zahlavie

Welfare kráv

Chov kráv je spojený so zabezpečením ich potrieb a etikou chovu, ktorá sa spája s pojmom welfare (pohoda, alebo blaho zvierat). Welfare kráv je stav fyzikálneho a psychologického súladu ich organizmu a prostredia, v ktorom žijú.

Systém ustajnenia
V moderných chovateľských systémoch sa aplikuje prevažne voľné ustajnenie s ležiskovými boxami. Kravy sa chovajú vo vysokých vzdušných maštaliach s automatizovaným čistením exkrementov. Kravy sa voľne sa pohybujú, majú dostatok krmiva a vody, ako aj voľný prístup k nim, dostatočný priestor na ležanie, majú vyhovujúcu mikroklímu, kvalitnú a bezpečnú podlahu a prechodové cesty atď. Materiály používané na výstavbu ustajnenia, alebo také, s ktorými môžu prísť zvieratá do styku, nesmú byť pre zvieratá škodlivé a musia sa čistiť a dezinfikovať. Ustajňovacie zariadenia musia byť zostrojené tak, aby na nich neboli ostré hrany, ktoré by mohli zvieratá poraniť. Izolácia, kúrenie a vetranie budovy musia zaručovať, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, vlhkosť a koncentrácia plynov udržovala na úrovni, ktorá nie je pre zvieratá škodlivá.