obrazok zahlavie

Ochrana osobných údajov

Slovenský mliekarenský zväz, so sídlom Záhradnícka ul. č. 21, 811 07 Bratislava, IČO: 17 314 402, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-3345 a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, so sídlom Výstavná ul. č. 654/4, 949 01 Nitra, IČO: 962 876, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-23346 (ďalej spoločne a nerozdielne len „prevádzkovatelia“) sú usporiadateľmi súťaže

„Mliečne výrobky s chuťou Slovenska“,

pri ktorej spracúvajú osobné údaje účastníkov súťaže získané na základe ich výslovného súhlasu v zmysle čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a nevyhnutné pre organizáciu súťaže, a to v súlade s týmito podmienkami spracúvania:

 1. Spoloční prevádzkovatelia: Slovenský mliekarenský zväz, so sídlom Záhradnícka ul. č. 21, 811 07 Bratislava, IČO: 17 314 402, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-3345 a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, so sídlom Výstavná ul. č. 654/4, 949 01 Nitra, IČO: 37 962 876, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-23346.
 2. Sprostredkovateľ: Spracúvaním osobných údajov účastníkov súťaže a organizáciou súťaže prevádzkovatelia poverili reklamnú agentúru MullenLowe GGK s. r. o., so sídlom Mlynské Luhy č. 86/A, 821 05 Bratislava, IČO: 18 629 555, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4559/B (ďalej len „MullenLowe GGK s. r. o.“).
 3. Kontaktná osoba: E-mailová adresa osoby zodpovednej za vybavovanie podnetov účastníkov súťaže: peter.pucher@mlggk.sk.
 4. Zoznam osobných údajov: 1. Kontaktné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón). 2. V prípade výhercov – fotografia výhercu vyhotovená pri preberaní výhry, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo a iné osobné údaje potrebné na splnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných účtovných, daňových a iných právnych predpisov v súvislosti s poskytnutím výhry, resp. jej prepisom v úradných evidenciách na výhercu.
 5. Účel spracúvania: 1. Organizácia súťaže. 2. Kontaktovanie výhercu, odovzdanie výhry a zverejnenie mena, priezviska, fotografie výhercu vyhotovená pri preberaní výhry a výhry výhercu v oznamovacích prostriedkoch (internet – webová stránka súťaže, sociálne siete a tlač). 3. Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľov vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. 
 6. Právny základ spracúvania: Pre účely č. 1. a 2 - súhlas účastníka súťaže. Pre účel č. 3 - nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľov vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov.
 7. Príjemcovia osobných údajov: Spoločnosť MullenLowe GGK s. r. o. a iní zmluvní partneri prevádzkovateľov podieľajúci sa na organizovaní súťaže a odovzdaní výhier výhercom. 
 8. Doba uchovávania údajov: Do 30. 11. 2020. V prípade výhercov po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi z oblasti účtovníctva a daní.
 9. Práva účastníka súťaže: Účastník súťaže je oprávnený požadovať od každého prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ďalej má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Prevádzkovatelia budú všetky svoje povinnosti voči účastníkom súťaže plniť prostredníctvom spoločnosti MullenLowe GGK s. r. o..
 10. Informácia o povinnosti poskytnúť osobné údaje: Súhlas na spracúvanie osobných údajov uvedených v bode 4. (vrátane prejavov osobnej povahy) je dobrovoľný, avšak jeho udelenie je podmienkou účasti v súťaži. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov výhercov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľov vyplývajúcej z príslušných účtovných a daňových predpisov.
 11. Právo odvolať súhlas: Účastník súťaže je oprávnený kedykoľvek, až do okamihu prevzatia výhry daným účastníkom súťaže (kedy vzniká nový právny základ spracúvania osobných údajov daného účastníka – výhercu), udelený súhlas odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla spoločnosti MullenLowe GGK s. r. o. a alebo elektronickou poštou na peter.pucher@mlggk.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu má za následok zánik účasti daného účastníka v súťaži.
 12. Právo podať sťažnosť: Každý účastník súťaže môže podať sťažnosť voči spracúvaniu svojich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácii a vzor podnetu sa nachádza na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.